O projektu

logo projektu

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, je novou aktivitou Svazu měst a obcí ČR.

Svazek obcí Novoborska se stal smluvním partnerem v rámci tohoto projektu, který je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb. Prostřednictvím dobrovolných svazků obcí se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,

2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,

3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,

4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,

5. přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Více o projektu Centra společných služeb:
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx