V čem ovlivní GDPR život nám, obyčejným lidem.

 

  GDPR = obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Možná jste už tuto zkratku zaznamenali, zejména ve sdělovacích prostředcích, možná je pro vás novinkou. V každém případě jde o nařízení, ze kterého vstávají vlasy hrůzou úředníkům, a nám, občanům má přinést větší ochranu osobnosti. Dříve platilo, že osobním údajem je jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, telefonní číslo, email, číslo bankovního účtu nebo fotografie, ad. Nové nařízení upřesňuje a rozšiřuje skupinu osobních údajů o další, na základě kterých je fyzická osoba přímo či nepřímo identifikovatelná (etnický nebo rasový původ, zdravotní stav, sexuální orientace, politické názory, genetické informace, biometrické informace, členství v odborových organizacích, údaje dětí, náboženské vyznání, lokační údaje, síťový identifikátor …).

Od května bude mít každý, kdo spravuje vaše osobní údaje, povinnost se tímto obecním nařízením řídit. A z jakého důvodu k nařízení EU přistoupila? V první řadě kvůli právu nás, občanů. Podle Listiny základních práv a svobod máme všichni právo na:

cituji:

  • Právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7 odst. 1)
  • Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života (čl. 10 odst. 2)
  • Právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10 odst. 3)

V druhé řadě pak díky absenci podobného zákona v některých členských zemích EU, zákona, který u nás v České Republice platí již dlouhou dobu (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

A v čem tedy GDPR ovlivní náš život prakticky? Každý správce a příjemce vašich osobních údajů má povinnost vás informovat o jejich zpracování v případě, že tak činí na základě zákonné povinnosti nebo veřejného zájmu (správa daní a poplatků, pracovní poměr, zápis do školy aj.) nebo z vlastní vůle bez právního podložení (uveřejnění jubilejí, fotografií, jmen ve zpravodaji a na webových stránkách, vedení databáze v elektronické nebo písemně formě, rozesílání informačních sms aj.). V tomto případě má správce povinnost požadovat od vás souhlas se zpracováním osobních údajů, který musí být konkrétním, svobodným, informovaným a jednoznačným projevem vůle a musí být z něj patrné, kdo a kdy souhlas udělil a že jste byli předem seznámeni s vašimi právy a povinnostmi – souhlas kdykoliv odvolat, právo na změnu, úpravu nebo výmaz osobních údajů.

V praxi to znamená, že se již nebudete moci ve zpravodaji pochlubit fotografií svého dítka, které třeba vyhrálo recitační soutěž, aniž byste předem neudělili souhlas se zveřejněním fotografie nebo v případě, že slavíte jubileum, nebude vaše jméno bez vašeho souhlasu možné již ve zpravodaji zveřejnit. Stejně tak k fotografování vašich dětí ve škole nebo školce (balíčky fotografií) bude potřeba souhlas. Výjimkou budou reportážní fotografie z akcí, propagující aktivity škol nebo obcí, kde souhlas vyžadován není za podmínky, že nebudou zveřejněna jména žáků.

Nařízení o ochraně osobních údajů v tomto smyslu tedy upravuje zacházení z vašimi osobními údaji, chrání soukromí vaše a vašich dětí a v důsledku je to dobře. Ono totiž vždycky bude platit čeho je moc, toho je příliš.

Markéta Humpoláková, Svazek obcí Novoborska

Svazek obcí Novoborska patří mezi úspěšné žadatele o dotace

Centrum společných služeb zajišťuje pro své členské obce poradenský servis při přípravě a realizaci různých projektů. V rámci společných aktivit svazku má  CSS v současné době na starosti realizaci několika projektů podpořených různými dotačními tituly. Zde je přehled projektů v realizaci:

1.) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (Centra společných služeb) – dotace z Evropského sociálního fondu, projekt vede Svaz měst a obcí ČR

2.) Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku (Kompostéry pro Novoborsko), dotace z Operačního programu životního prostředí

3.) Společně rozvíjíme přeshraniční region Lužické a Žitavské hory, dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

4.) Burza nápadů – dvě země – mnoho nápadů – nová partnerství, dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

5.) Údržba Lužickohorské magistrály 2017/2018 (zimní období), dotace z rozpočtu Libereckého kraje

A protože se v rámci agendy svazku zaměřujeme také na sociální služby v regionálním měřítku, tak nás těší, že náš projektový záměr „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ prošel kladně hodnocením a čekáme jen na vydání rozhodnutí o přidělené dotaci.

S velkým očekáváním máme ve hře ještě projekt na prezentaci destinace Lužické hory a také záměr na revitalizaci zeleně ve členských obcích svazku.