Svazek obcí Novoborska patří mezi úspěšné žadatele o dotace

Centrum společných služeb zajišťuje pro své členské obce poradenský servis při přípravě a realizaci různých projektů. V rámci společných aktivit svazku má  CSS v současné době na starosti realizaci několika projektů podpořených různými dotačními tituly. Zde je přehled projektů v realizaci:

1.) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (Centra společných služeb) – dotace z Evropského sociálního fondu, projekt vede Svaz měst a obcí ČR

2.) Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku (Kompostéry pro Novoborsko), dotace z Operačního programu životního prostředí

3.) Společně rozvíjíme přeshraniční region Lužické a Žitavské hory, dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

4.) Burza nápadů – dvě země – mnoho nápadů – nová partnerství, dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

5.) Údržba Lužickohorské magistrály 2017/2018 (zimní období), dotace z rozpočtu Libereckého kraje

A protože se v rámci agendy svazku zaměřujeme také na sociální služby v regionálním měřítku, tak nás těší, že náš projektový záměr „Sociální služby na Novoborsku bez bariér“ prošel kladně hodnocením a čekáme jen na vydání rozhodnutí o přidělené dotaci.

S velkým očekáváním máme ve hře ještě projekt na prezentaci destinace Lužické hory a také záměr na revitalizaci zeleně ve členských obcích svazku.

Užitečné odkazy

Níže uvádíme užitečné zdroje informací:

 

Metodická doporučení Ministerstva vnitra ČR

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly (MV ČR) publikuje na svých webových stránkách metodická doporučení k činnosti územně samosprávných celků. 

Metodické materiály se dělí na tyto kategorie:

Zdroj: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx  

Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Dne 3. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 250 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Spolu s ním byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 251 zákon o některých přestupcích, který upravuje vybrané přestupky na různých úsecích veřejné správy. Oba tyto zákony nabudou účinnosti shodně dnem 1. července 2017.

Nová obecná právní úprava odpovědnosti za přestupek je vyústěním bohaté legislativní historie. Společným jmenovatelem legislativních počinů v této oblasti byla snaha o uskutečnění reformy správního trestání, která by řešila nedostatky právní úpravy odpovědnosti za správní delikt – nově přestupek.

Pro snazší orientaci v textu nového zákona Ministerstvo vnitra zpracovalo průvodce ve formě metodické pomůcky, která poskytuje základní přehled o změnách, které zákon přináší, a odpovídá na některé otázky spojené s jeho aplikací.

Zpracoval: Odbor legislativy a koordinace předpisů MV ČR

Odkaz na dokument: http://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx 

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Povinnosti obcí vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ukládá povinným subjektům řadu povinností. Povinnými subjekty dle InfZ jsou mimo jiné také obce. Dokument „Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím“ slouží jako stručný obecný přehled všech povinností, jejichž splnění InfZ po obcích požaduje.

Odkaz na manuál: http://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.aspx?docid=21350164&docType=ART&chnum=3 

Informační zpravodaj č. 2

V rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, vydal Svazek obcí Novoborska druhé číslo Informačního zpravodaje.

Obsahem zpravodaje jsou informace o uvedeném projektu, novinky z činnosti Svazku obcí Novoborska, ale také odborné poradenství. Součástí zpravodaje, který bude vydáván pouze v elektronické podobě, je i kalendář akcí.

Termín dalšího vydání zpravodaje je říjen 2017.

Novoborsko IZ 2_final