Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Dne 3. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 250 zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Spolu s ním byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod č. 251 zákon o některých přestupcích, který upravuje vybrané přestupky na různých úsecích veřejné správy. Oba tyto zákony nabudou účinnosti shodně dnem 1. července 2017.

Nová obecná právní úprava odpovědnosti za přestupek je vyústěním bohaté legislativní historie. Společným jmenovatelem legislativních počinů v této oblasti byla snaha o uskutečnění reformy správního trestání, která by řešila nedostatky právní úpravy odpovědnosti za správní delikt – nově přestupek.

Pro snazší orientaci v textu nového zákona Ministerstvo vnitra zpracovalo průvodce ve formě metodické pomůcky, která poskytuje základní přehled o změnách, které zákon přináší, a odpovídá na některé otázky spojené s jeho aplikací.

Zpracoval: Odbor legislativy a koordinace předpisů MV ČR

Odkaz na dokument: http://www.mvcr.cz/clanek/zakon-o-odpovednosti-za-prestupky-a-rizeni-o-nich-ucinny-od-1-7-2017.aspx